در مناطق معتدل بذر پیاز را باید در اوایل بهار پس از رفع سرمایی بهاره در زمین اصلی کاشت و در همین مناطق در پاییز نیز می توان به کشت آن اقدام کرد. در مناطق گرمسیر نیز در پاییز آن را کشت می نمایند.

میزان بذر مصرفی حدود 70 گرم در یکصد متر مربع می باشد.


پیاز را می توانن در پشته یا جوی کم عمق و همچنین در کرت کاشت .

فاصله بین خطوط 35 تا 55 سانتی متر و فاصله بوته ها 10 تا 15 سانتی متر است و در نظر گرفتن فاصله بوته ها مهم است زیرا چنانچه فاصله کمتر باشد .پیازها بد شکل و ریز خواهند شد.

در امر آبیاری باید دقت کافی مبذول داشت و هنگامی که ریشه ها رشد نمودند می بایستی آبیاری قطع شود.

آفات این نبات عبارتند از تریپس و احیانا شته و آب دزدک و مگس پیاز است.

نحوه مبارزه با تریپس یکی مبارزه زراعی است که قبل از کاشت باید به زمین مربوطه یخ آب داد و حتی در هنگام شخم پاییزی علفهای هرزه را نابود نمایند.

مبارزه دیگر شیمیایی است که به محض بروز آفت به نسبت 5/1 لیتر سم ملاتیون را با یکهزار لیترآب مخلوط نموده و مزرعه را سمپاشی نمایند.

لارو مگس پیاز در مزارع پیاز به سر برده از ساقه و برگ آن تغذیه می نمایند .این کرمها در داخل خاک از تخک خارج شده پیاز را سوراخ و به وسط آن رسیده و تغذیه می نماید در اثر این تغذیه رنگ برگهای پیاز به زرد کمرنگ تبدیل شده بوته ها چروک خورده آویزان می گردند که باعث نقصان محصول خواهد شد.

راههای مبارزه با آن از بین برده اند. علفهای هرزه و دادن یخ آب زمستانه است که شفیره آن را در داخل خاک از بین می برد .

مبارزه شیمیایی برای از بین بردن لارو آن دیازینون که به صورت گرانولات 110 باشد به نسبت 20 کیلو در هکتار پای بوته ها می ریزیم. برای مبارزه با خود مگس دیازینون را به نسبت 200 گرم در100 لیتر آب مخلوط نموده و مزرعه را سمپاشی می نمایند. هر 25 روز یکبار سمپاشی مناسب خواهد بود.

ارقامی که وسیله مؤسسه اصلاح بذر توصیه شده یکی پیاز سفید کاشان است که رقمی است درشت و پر محصول و دیگری پیاز قرمز ری است که پیاز سفت ،دارای خاصیت انباری مناسب و شکل آن گرد و قرمز است. رقم دیگر پیاز قرمز آذر شهر ، است که پر محصول ، بسیار سفت و دارای خاصیت انباری خیلی خوب می باشد.

شکل آن گرد، گلی رنگ است و بالاخره واریته سویت اسپاینش زرد رنگ است که شکل آن گرد

 آبدار، ضخیم ولی خاصیت انباری ندارد.