مقاومت این درخت به سرما زیاد است گل این درخت به سرما حساس می باشند در ارضی شنی رسی بهتر رشد می نمایند اراضی شنی خشک یا رسی مرطوب برای این نبات مطلئب نیست این نبات طالب کود و مواد غذایی فراوان است و عمر آن بین

3٠ تا 45 سال می باشد .

تنها راه تکثیر آن نهال پیوندی است که پیوند اسکنه و شکمی برای آن مناسب است که البته پیوند شکمی بهتر است چنانچه نهال از کاشت بذز به عمل آید خواص پایه مادری را ندارد برای تهیه پایه از کاشت بذر گلابی ، به و زالزالک استفاده می نمایند . در شرایط آب و هوای کرج پایه گلابی ارجحیت دارد . فاصله درختان بین 5 تا 6 متر در نظر گرفته می شود ، ریشه اصلی گلابی طویل است ، لذا در سالهای اول کاشت ریشه های فرعی آن کم بوده و گرفتن آن مشکل است در این صورت در سالهای اولیه دو سه بار باید نهال در خزانه های انتظار جابجا شود تا بتدریج ریشه اصلی آن کوتاه شده و ریشه های فرعی آن رشد بیشتری نمایند .

در هرس زمستان یا هرس خشک شکل درخت و تعادل بین قسمت های آن را تعیین و در تابستان با انجام هرس سبز نواقص هرس خشک را برطرف می نمایند