این درخت در هوای معتدل گرم بهتر از نقاط دیگر رشد می کند در نقاط سرد باید آن را در مقابل آفتاب کاشت در ارضی قابل نفوذ و گرم بهتر از اراضی رسی و مرطوب نتبجه می دهد

. تکثیر زردآلو به دو طریق یکی کاشت مستقیم بذر و دیگری بوسیلهء پیوند صورت می گیرد که طریقه اولی به علت عدم مرغوبیت جنس رایج نبوده و طریقه دوم متداول و معمول است .

فاصله بین ین درختان از یکدیگر 6 تا 7 متر منظور می گردد پایه های انتخابی برای این نبات زردآلو ، بادام و هلو می باشد ولی پایه زرد آلو مناسب تر است دقت در هرس آن مانند درخت هلو است