در آب و هوای معتدل نتیجه مطلوب می دهد در کلیه ارضی عمل می آید ولی در خاک های شنی رسی یا رسی شنی نتیجه بهتری می دهد در اراضی خیلی مرطوب شاخ و برگ این درخت رشد زیاد نموده و باعث نقصان میوه می گردد فاصله بین درختان از یکدیگر حدود

5 تا 7 متر است تکثیر این درخت بوسیله پیوند صورت می گیرد . پایه از سیب دیگر نتیجه بهتری خواهد داد . نوع پیوند اسکنه لوله ای و شکمی است ولی شکمی بهتر است دقت در امر هرس درخت سیب عینا" مانند هرس درخت گلابی است