در آب و هوای معتدل گرم بهتر رشد می کند ، این درخت را باید در اراضی گرم وخشک که قابل نفوذ هستند کاشت زیرا در اراضی مرطوب مانند اراضی رسی اغلب ریشه های آن دچار پوسیدگی می شود خاک رسی شنی و دارای مقداری مواد آلی برای آن مناسب است این درخت به آب کم نیاز دارد و آب اضافی برای آن مضر است تکثیر این نبات بوسیله کاشت قلمه صورت می گیرد مو را می توان بدو طریق کاشت روش سنتی و روش جدید تر که از نظر اصئل فن باغبانی مناسب تر است در روش سنتی جویها یا گودال ها را خیلی عمیق یعنی حدود

5/1 متر در نظر می گیرند و قلمه های مو را در ته این گودال ها کنار دیوار گودال قرار می دهند و همه ساله مقداری خاک و کود پای قلمه های مو در گودال می ریزند تا بتدریج گودال پر شود و پشته هایی بین دو ردیف درختکاری تهیه و نهری از برای آبیاری باقی می گذارند و در موقع خاک ریزی شاخه های تحتانی را قطع نموده و یک شاخه باقی می گذارند


در روش جدید که بر آن ترجیح دارد هنگام پاییز محل کاشت باید تا عمق 70 یا 80 سانتی متر کاملا" برگردانده شده و کود حیوانی یا کود کمپوست را می بایستی حداقل حدود 50 تا 60 تن در هکتار به زمین داد و اگر زمین رسی باشد باید مقداری هم ماسه نرم که مجموع آنها زمین را قابل نفوذ سازد تا عمق 80 سانتی متری با خاک مخلوط نمایند سپس به فاصله های 5/2 متری نهرهایی به عمق 50 سانتی متر کشیده و در اواسط اسفند ماه قلمه های مو را کف نهر ها فرو می نمایند و سپس آبیاری می کنند در سال دوم مجددا" مقداری خاک اطراف نهر را با کود مخلوط کرده و نهر را 25 سانتی متر دیگر پر می نماییم در سال سوم نیز این عمل را تکرار می کنیم تا نهر کاملا" پر شود آن گاه یک جوی در کنا درخت ها ایجاد نموده تا درختان آبیاری شوند در این عملیات شاخه های مو نباید زیر خاک بروند . برای هرس مو باید شاخه های اطراف قطع شوند و نته اصلی مو رشد نماید این هرس در پایان زمستان صورت می گیرد . پس از آنکه تنه با ارتفاع 80 سانتی متری رسید باید به درخت فرم لازم را داد و با هرس بعضی از شاخه های میوه دهنده برای تنظیم مقدار میوه ، تعادل را بین شاخه های مختلف درخت برقرار ساخت بطور کلی باید شاخه های مو را هرس طویل نملیند در بعضی موکاری ها شاخه ها را در پشته ها می خوابانند تا از حد اکثر نور و حرارت خورشید استفاده نمایند و در برخی دیگر می توان از چفته های سیمی استفاده نمایند یعنی پایه های آهنی را که در روی آنها سیم ها بموازات هم قرار گرفته باشند در فاصله درختان برقرار نموده و شاخه ها را روی سیم ها می خوابانند