در مناطق معتدل بذر آنرا در اواسط یا اواخر بهار در زمین اصلی میکارند. در مناطق گرمسیری در اواخر زمستان کاشته میشود. کاشت آنرا میتوان به دو صورت انجام داد. طریقه پشته ای با جوی عمیق و طریقه پشته ای با جوی کم عمق.

فاصله بوته ها از یکدیگر بین 45 تا 75 سانتی متر و فاصله خطوط بین 110 - 160  سانتی متر میباشد. با در نظر گرفتن فواصل فوق در هر پشته فقط یکطرف آنرا کشت مینمایند. میزان بذر در هر 100 متر مربع حدود 65 گرم خواهد بود.


 چنانچه 15 ساعت قبل از کاشت بذر آنرا خیس نمایند مطلوبتر است. بهتر است در هر چاله دو عدد بذر ریخته و پس از اینکه بوته ها چهار برگه شدند یکی از آنها که ضعیف تر است از نقطه تماس با خاک قطع نمایند.

آفاتی که کدو را مورد حمله قرار میدهند عبارتند از: آب دزدک ، شته و نیز سفیدک میباشد.

برای مبارزه با آب دزدک میتوان از طعمه مسموم استفاده کرد. دادن یخ آب زمستانه به زمین مطلوب است. برای مبارزه با شته سم مالاتیون 50 درصد را به نسبت 1.5 لیتر درهزار لیتر آب مخلوط نموده و بوته ها را سم پاشی مینمایند. جهت مبارزه با سفیدک کدو میتوان گل گوگرد را در گردپاش ریخته و بوته ها را گردپاشی نمود.